Algemene voorwaarden “Got2Move Adventure B.V.”

Artikel 1. Definities

1.1. Organisator: Got2Move Adventure B.V., h.o.d.n. Klimcentrum Alkmaar, gevestigd aan de Pommerenstraat 9 te Alkmaar.

1.2. Opdrachtgever: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van Organisator.

1.3. Deelnemer: ieder natuurlijke persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit, diensten of materiaal van Organisator.

1.4. Begeleider/Groepsvertegenwoordiger: ieder natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een groep minder- en/of meerderjarige Deelnemers van de activiteiten van Klimcentrum Alkmaar begeleidt en/of vertegenwoordigt.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Organisator en Opdrachtgever waarop Organisator deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3. Organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.4. Organisator wijst bij deze de algemene voorwaarden van haar huidige of toekomstige contractspartij van de hand ex artikel 6:225 lid 3 BW, waaronder, maar niet uitsluitend, de algemene voorwaarden van boekingsbureaus en jeugdherbergen.

2.5. Organisator behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na de opnamen schriftelijk worden ingediend bij info@klimcentrumalkmaar.nl.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1. Ieder aanbod van Organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan Opdrachtgever om een overeenkomst met Organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van Opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor of een andere organisatie tot stand komen. Opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Organisator is jegens Organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.3. Deelnemer verplicht zich vòòr deelname een eigen risico verklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Is Deelnemer jonger dan 18 jaar, dan geldt deze verplichting voor de ouder/verzorger/voogd. Voor Deelnemers in groepsverband, waaronder maar niet uitsluitend in het kader van kinderfeestjes, in schoolverband, of ander groepsverband, geldt deze verplichting voor de Begeleider/Groepsvertegenwoordiger. Is Deelnemer jonger dan 18 jaar, dan verklaart Begeleider/Groepsvertegenwoordiger daarbij dat de ouder/verzorger/voogd van minderjarige Deelnemer op de hoogte is gesteld van deelname van minderjarige Deelnemer aan de activiteit en daar expliciet toestemming voor heeft gegeven aan Begeleider/Groepsvertegenwoordiger. Is Deelnemer 18 jaar of ouder, dan verklaart Begeleider/Groepsvertegenwoordiger daarbij dat Deelnemer hem/haar expliciet toestemming heeft gegeven namens hem/haar de overeenkomst met Organisator te sluiten.

De eigen risico verklaring is een aanvulling op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Organisator. De bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 4. Prijs

4.1. Organisator die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van Opdrachtgever brengt Organisator een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. Organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.

4.2. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

4.3. Indien Organisator besluit de prijs te verhogen, heeft Opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. Opdrachtgever dient Organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.0

4.4. Indien Opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft Organisator de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen van het arrangement.

4.5. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt Organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal Deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft tot 3 werkdagen van tevoren de tijd om het exacte aantal Deelnemers op te geven.

4.6. Organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een borgsom verlangen van Opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Organisator verschuldigd is.

Artikel 5. Betaling

5.1. De betaling van het arrangement alsmede van de eventuele borg dient bij het ter beschikking stellen van de producten of diensten direct te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Indien partijen overeen zijn gekomen dat de betaling per factuur zal geschieden, dan dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.

5.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn op alle vorderingen van Organisator een opschortingsrecht toepasbaar, totdat de Opdrachtgever aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. De Organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst gemaakte kosten.

Artikel 6. Annulering en wijziging

6.1. Opdrachtgever is gerechtigd schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat Opdrachtgever aan Organisator de navolgende vergoeding verschuldigd is: a. bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van het arrangement blijft 40% van de prijs verschuldigd. b. bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van het arrangement blijft 60% van de prijs verschuldigd. c. bij annulering tot de aanvangsdag van het arrangement blijft 80% van de prijs verschuldigd.

Opdrachtgever is gehouden de door hem verschuldigde betaling binnen 7 dagen na de annulering te voldoen.

6.2. Organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde of afgesproken minimum aantal Deelnemers.

6.3. Organisator is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Organisator zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 of hoger, vertragingen, terreur, politieke onrust, natuurrampen, algemene stakingen en meer.

6.4. Indien Organisator de overeenkomst ontbindt op grond van overmacht heeft Opdrachtgever recht op restitutie van de reeds betaalde gelden naar evenredigheid van de tekortkoming in de nakoming van Organisator. Organisator zal zich inspannen Opdrachtgever een alternatief van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

6.5. Op grond van gewichtige, onverwijld aan Opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Organisator Opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van Opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

6.6. Opdrachtgever kan de wijziging als bedoeld in 6.5. afwijzen indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomen arrangement of de wijziging Opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. Opdrachtgever dient Organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. Indien Opdrachtgever de wijziging afwijst, hebben partijen de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

6.7. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor Deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten vinden in ieder geval doorgang.

Artikel 7. Verplichtingen van Organisator

7.1. Organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst en toezeggingen van Organisator mocht hebben.

7.2. Organisator is hierbij verplicht zich als een goed Opdrachtgever te gedragen en Opdrachtgever hulp en bijstand te bieden voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden.

7.3. Organisator is verplicht om, met inachtneming van de aan het arrangement verbonden risico’s, een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 8. Verplichtingen van Opdrachtgever en Deelnemer

8.1. Opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Organisator of de vertegenwoordiger van de Organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De Deelnemer is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

8.2. Opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst, indien nodig, de leeftijden van de Deelnemers door te geven. Indien voor een activiteit een leeftijdsgrens geldt, dan behoudt Organisator zich het recht voor om Opdrachtgever en de deelnemers om een geldig identificatie bewijs te vragen. Indien Opdrachtgever of de Deelnemers niet aan de leeftijdseis voldoen of weigeren of niet in staat zijn een identificatie bewijs te laten zien, dan is Opdrachtgever bevoegd deze Deelnemers uit te sluiten van de activiteit en de kosten in rekening te brengen.

8.3. Opdrachtgever en de Deelnemers zijn verplicht zich als een goed Opdrachtgever te gedragen. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van het arrangement of de activiteit te bevorderen. Indien Deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op een onverantwoorde wijze omgaat met de natuur en milieu, kan door Organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten Deelnemer of Opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze Deelnemer deelneemt.

8.4. De Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De Deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Organisator. Deelnemer stelt Organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het einde van de activiteit, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal in dezelfde staat inleveren bij een vertegenwoordiger van Organisator en zo schoon als mogelijk. Organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt op eigen risico. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Organisator zelf, is Organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Opdrachtgever of een Deelnemer lijden, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

9.2. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals het niet melden van belangrijke persoonlijke omstandigheden, een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niethandelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van de instructies.

9.3. Organisator is slechts aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan Organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.4. Organisator is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

9.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van de werknemers en andere vertegenwoordigers van Organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel en andere hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit.

9.6. Opdrachtgever is jegens Organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Indien de Opdrachtgever een geschil bij de rechter aanhangig wil maken, dient dit binnen een jaar na de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, te geschieden, op straffe van verval van dit vorderingsrecht.

10.2. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met door Klimcentrum Alkmaar gesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting worden gebracht voor de rechtbank NoordHolland, locatie Alkmaar, Nederland, tenzij anders overeengekomen.

10.3. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.